Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DigitalAgency B.V.
De besloten vennootschap DigitalAgency B.V. (hierna: DigitalAgency) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74623540 en is gevestigd aan Ondiep 164 (3552EL) te Utrecht.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door DigitalAgency.
3. Diensten: de Diensten die DigitalAgency aanbiedt, zijn het ontwikkelen van software, applicaties en/of dashboards (op maat) en alsmede het onderhoud hieraan.
4. Dienstverlener: DigitalAgency biedt Diensten en mogelijkheden tot lease van hardware aan aan Opdrachtgever aan hierna: DigitalAgency.
5. Geleaste: de hardware die door DigitalAgency met een mogelijkheid tot lease wordt aangeboden.
6. Koper: het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met DigitalAgency .
7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf die DigitalAgency heeft aangesteld, projecten aan DigitalAgency heeft verleend voor Diensten die door DigitalAgency worden uitgevoerd, of waaraan DigitalAgency een voorstel op grond van een
Overeenkomst heeft gedaan, alsmede de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een leaseovereenkomst aangaat met DigitalAgency.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en DigitalAgency, alsmede voorstellen van DigitalAgency voor Diensten die door DigitalAgency aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door DigitalAgency waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
9. Producten: de Producten die door DigitalAgency worden aangeboden zijn hardware en overige aanverwante Producten.
10. Programmatuur: de door DigitalAgency ontwikkelde software, applicaties en/of dashboards.
11. SaaS-Diensten: het door DigitalAgency beschikbaar stellen en houden van Programmatuur via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van DigitalAgency, elke Overeenkomst tussen DigitalAgency en Opdrachtgever en op elke Dienst die door DigitalAgency wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DigitalAgency aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met DigitalAgency is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij DigitalAgency uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat DigitalAgency vrij om hieraan nadere voorwaarden te
verbinden.
10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
11. In het geval DigitalAgency niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door DigitalAgency gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
2. DigitalAgency is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft DigitalAgency het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor DigitalAgency gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen DigitalAgency niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van DigitalAgency zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht DigitalAgency niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van DigitalAgency heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan DigitalAgency te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. DigitalAgency is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met DigitalAgencywordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan DigitalAgency wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DigitalAgency is verbonden.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en DigitalAgency een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De duur van een Overeenkomst tot het ontwikkelen van Programmatuur is afhankelijk van de
ontwikkelingsduur alsmede eventuele (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of DigitalAgency de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen periode.
3. Zowel Opdrachtgever als DigitalAgency kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij
hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien DigitalAgency ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van DigitalAgency op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van DigitalAgency is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht voltooid is, heeft DigitalAgency recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft DigitalAgency recht op het
volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.
6. Zowel Opdrachtgever als DigitalAgency kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of
anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is DigitalAgency nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan.
Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. DigitalAgency zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de Diensten is DigitalAgency niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor DigitalAgency, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. DigitalAgency is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien DigitalAgency op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen
de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
5. Indien sprake is van wijzigingen, kan DigitalAgency de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Programmatuur. Nimmer is DigitalAgency gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Programmatuur is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
7. Zowel Opdrachtgever als DigitalAgency kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever
het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of DigitalAgency de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
8. DigitalAgency is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.
9. Indien DigitalAgency op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal DigitalAgency conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het
nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.
10.DigitalAgency is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot
het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
11. Indien DigitalAgency op verzoek van Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever aanwezig dient te zijn, wordt een afspraak ingepland. Een reeds geplande afspraak kan slechts tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Annulering binnen deze termijn heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de
reeds gereserveerde tijd dient te vergoeden alsmede reeds gemaakte onkosten.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door DigitalAgency verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat DigitalAgency niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke
situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. DigitalAgency is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is DigitalAgency verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de
informatie die door DigitalAgency voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. DigitalAgency kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is DigitalAgency gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan DigitalAgency.
4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Programmatuur van DigitalAgency te beschermen, en de op de Programmatuur rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

Artikel 8 - Ontwikkeling software, applicaties en/of dashboards

1. DigitalAgency kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal DigitalAgency de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de software, applicatie en/of dashboards (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen software, applicatie en/of dashboards schriftelijk vast. De software, applicatie en/of dashboards wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte
afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
4. DigitalAgency is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
5. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de software, applicatie en/of dashboards vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan
haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
6. De door DigitalAgency ontwikkelde software, applicatie en/of dashboards is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de software, applicatie en/of dashboards binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de software, applicatie en/of dashboards. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als
meerkosten.
7. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan DigitalAgency. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van DigitalAgency, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan DigitalAgency zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een
redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door DigitalAgency.
8. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de software, applicatie en/of dashboards, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van DigitalAgency verplicht om door DigitalAgency verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien DigitalAgency wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door DigitalAgency gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 9 - (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door DigitalAgency of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft DigitalAgency recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan DigitalAgency aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door DigitalAgency bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is DigitalAgency gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. DigitalAgency spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever
gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan DigitalAgency.
5. DigitalAgency spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
6. Indien Partijen een deeloplevering van de software, applicatie en/of dashboards overeenkomen, zal DigitalAgency de Applicatie verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en DigitalAgency deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen
gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.
7. Nadat de Applicatie is goedgekeurd door Opdrachtgever, en de software, applicatie en/of dashboards klaar is om in gebruik te nemen door Opdrachtgever, kan DigitalAgency op locatie van Opdrachtgever
een uitleg c.q. presentatie geven ten behoeve van een juiste ingebruikname.

Artikel 10 - Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Programmatuur . Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is DigitalAgency gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Programmatuur te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het
overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 - Garanties
1. DigitalAgency voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat DigitalAgency in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het
(op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door DigitalAgency gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is DigitalAgency gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene
voorwaarden.
4. DigitalAgency staat er niet voor in dat de Programmatuur zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. DigitalAgency spant zich in om fouten in de Programmatuur c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door DigitalAgency zelf is ontwikkeld, en
de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. DigitalAgency is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door DigitalAgency ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van
Opdrachtgever hersteld worden.
5. Opdrachtgever accepteert de Programmatuur ‘as is', tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan DigitalAgency te melden op een wijze dat DigitalAgency in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van DigitalAgency een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. DigitalAgency is niet verplicht om deze gegevens
te herstellen. Indien overeengekomen kan DigitalAgency naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van
storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door DigitalAgency verstrekte inlichtingen.
8. DigitalAgency is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Programmatuur en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Programmatuur tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
9. Aansprakelijkheid van DigitalAgency voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Programmatuur van DigitalAgency die
zonder uitdrukkelijke toestemming van DigitalAgency heeft plaatsgevonden.
10. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is DigitalAgency niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde
gebreken tijdens de garantieperiode.
11. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
12. DigitalAgency staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 12 - Gebruik en onderhoud
1. DigitalAgency stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Programmatuur is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en
niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
2. Indien overgekomen, zal DigitalAgency onderhoud verrichten aan de Programmatuur. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan DigitalAgency onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar Diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Programmatuur schriftelijk te melden aan DigitalAgency, waarna DigitalAgency Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien
wenselijk is DigitalAgency gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan DigitalAgency.
5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van DigitalAgency, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Programmatuur.
6. Ten behoeve van het onderhoud is DigitalAgency bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.
Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Programmatuur door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is DigitalAgency gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. DigitalAgency zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
8. DigitalAgency is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door DigitalAgency aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur,
waarvoor DigitalAgency niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 13 - Hostingdiensten
1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien DigitalAgency het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van
Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Programmatuur, kunnen er door DigitalAgency
beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Programmatuur, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt,
discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
3. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is DigitalAgency gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
4. DigitalAgency komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht.
Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft DigitalAgency het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
6. Opdrachtgever vrijwaart DigitalAgency voor alle schade als gevolg van bovenstaande. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
8. DigitalAgency kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DigitalAgency bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen
verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is DigitalAgency gerechtigd naar eigen inzicht de Programmatuur van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van DigitalAgency.
10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Connectiviteit
1. Elke maand (of jaar indien Opdrachtgever een jaarovereenkomst is aangegaan) zal worden bekeken wat het (actuele) verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het
verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze
Overeenkomst.
2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij
elkaar opgeteld.
4. DigitalAgency kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is DigitalAgency bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een
afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 15 - Notice en Takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van DigitalAgency of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is DigitalAgency gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. DigitalAgency zal eventuele inbreuk
makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van DigitalAgency. In geen geval is DigitalAgency
aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 16 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden
te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. DigitalAgency is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen
Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of DigitalAgency de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 17 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven.
2. DigitalAgency voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door DigitalAgency opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar dient deze vergoeding ineens op basis van vooruitbetaling vergoed te worden.
6. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door DigitalAgency ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9. DigitalAgency is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van DigitalAgency.
11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 - Incassobeleid
1. Alle door DigitalAgency gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal DigitalAgency zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien DigitalAgency meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. DigitalAgency gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Programmatuur en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal DigitalAgency de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [E-mail].
2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van DigitalAgency verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever DigitalAgency tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien DigitalAgency op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet
onredelijk is.
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken
van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. DigitalAgency is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. DigitalAgency zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 20 - Opschorting
1. DigitalAgency heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
2. DigitalAgency is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis,
te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. DigitalAgency is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 21 - Overmacht
1. DigitalAgency is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van DigitalAgency wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van DigitalAgency, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan DigitalAgency zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van DigitalAgency buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
4. Indien DigitalAgency bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DigitalAgency, is DigitalAgency uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever DigitalAgency binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en DigitalAgency deze tekortkoming
vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat DigitalAgency in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van Diensten door DigitalAgency leidt tot aansprakelijkheid van DigitalAgency, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien
van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van
Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
3. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door DigitalAgency geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
4. De aansprakelijkheid van DigitalAgency is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
5. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
6. DigitalAgency is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Programmatuur en/of de website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur of Programmatuur.
7. Aansprakelijkheid van DigitalAgency voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. DigitalAgency is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Programmatuur van DigitalAgency die
zonder uitdrukkelijke toestemming van DigitalAgency heeft plaatsgevonden.
8. Opdrachtgever vrijwaart DigitalAgency voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door DigitalAgency geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is
veroorzaakt door de dienst van DigitalAgency.
9. Enige door DigitalAgency opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van DigitalAgency. De inhoud van het opgeleverde advies van DigitalAgency is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van DigitalAgency opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening
en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van DigitalAgency. DigitalAgency is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Programmatuur is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is DigitalAgency aansprakelijk.
11. DigitalAgency staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens DigitalAgency verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van DigitalAgency vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij DigitalAgency. Elke vordering tot schadevergoeding jegens DigitalAgency dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één
jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van DigitalAgency eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 23 - Geheimhouding
1. DigitalAgency en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door DigitalAgency worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij DigitalAgency daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
3. Indien DigitalAgency op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en DigitalAgency zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is DigitalAgency niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen DigitalAgency en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van DigitalAgency, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DigitalAgency, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan DigitalAgency.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van DigitalAgency rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalAgency en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door DigitalAgency opgeleverde zaken, dient DigitalAgency expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van DigitalAgency rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Programmatuur, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van DigitalAgency.
6. Opdrachtgever vrijwaart DigitalAgency voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal DigitalAgency onverwijld informeren
over deze inbreuken en/of aanspraken.
7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van DigitalAgency, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 1000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan DigitalAgency verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart DigitalAgency van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart DigitalAgency voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door
DigitalAgency opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan DigitalAgency verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van DigitalAgency of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via [e-mail] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil DigitalAgency de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. DigitalAgency zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen DigitalAgency en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. DigitalAgency kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen DigitalAgency en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deel II - Aanvullend deel verkoop Producten
In Deel II worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel II geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt
te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 28 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van DigitalAgency heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met DigitalAgency, zal DigitalAgency de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is DigitalAgency daaraan niet gebonden.
4. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 29 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. DigitalAgency zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is DigitalAgency niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor DigitalAgency, is Koper gehouden om
dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. DigitalAgency kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
4. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat DigitalAgency is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DigitalAgency bekend was.
5. Koper vrijwaart DigitalAgency voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 30 - Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door DigitalAgency of er door andere
omstandigheden buiten de macht van DigitalAgency enige vertraging ontstaat, heeft DigitalAgency recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn
nooit fatale termijnen. Koper dient DigitalAgency schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DigitalAgency gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door DigitalAgency of een externe vervoerder is DigitalAgency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien DigitalAgency gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan DigitalAgency ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien DigitalAgency een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
7. DigitalAgency is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. DigitalAgency is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. DigitalAgency behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 31 - Verpakking en transport
1. DigitalAgency verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 32 - Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. DigitalAgency erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan DigitalAgency te worden gemeld op [e-mailadres]. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na
levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalAgency op de wijze zoals door DigitalAgency
aangegeven.
5. DigitalAgency is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan DigitalAgency te wijten is, zal DigitalAgency na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten
is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op DigitalAgency.

Artikel 33 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door DigitalAgency geleverde zaken, blijven eigendom van DigitalAgency totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met DigitalAgency gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht DigitalAgency zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat DigitalAgency haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan DigitalAgency of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DigitalAgency zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. DigitalAgency heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van DigitalAgency. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal DigitalAgency zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan DigitalAgency worden vergoed door Koper.

Artikel 34 - Garantie
DigitalAgency staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor
het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan DigitalAgency.

Artikel 35 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door DigitalAgency leidt tot aansprakelijkheid van DigitalAgency jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door DigitalAgency in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van DigitalAgency is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per
jaar.
2. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
3. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. DigitalAgency levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk
uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

Artikel 36 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het pand van DigitalAgency verlaten.

Deel III - Aanvullend deel lease en bruikleen
In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 37 - Aanbod Geleaste
1. Het door DigitalAgency gedane Aanbod is vrijblijvend. DigitalAgency is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en/of Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft DigitalAgencyhet recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor DigitalAgency gegronde reden te weigeren.
2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en het Geleaste met
bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een
goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen DigitalAgency niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst
(op afstand). DigitalAgency kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Geleaste.

Artikel 38 - Totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot het
Geleaste

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van DigitalAgency heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan DigitalAgency te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door het Geleaste te betalen.
2. Een Aanbod kan door DigitalAgency gedaan worden via de website, in de verkoopruimte van DigitalAgency en buiten de verkoopruimte van DigitalAgency
3. DigitalAgency heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
4. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met DigitalAgency, zal DigitalAgency de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is DigitalAgency daaraan niet gebonden.
6. Elke overeenkomst die met DigitalAgencywordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan DigitalAgency wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met DigitalAgency is verbonden.
7. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
8. DigitalAgency is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 39 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Zowel Opdrachtgever als DigitalAgency kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij
alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover DigitalAgency ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van DigitalAgency tegen het overeengekomen tarief. Opdrachtgever zal hierbij ieder geval 50% van de leasesom dienen te vergoeden.

Artikel 40 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht het Geleaste in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken .
2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door DigitalAgency (op)geleverde zaken.
3. Het verboden de zaken door te leasen tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van DigitalAgency heeft om het Geleaste door te verhuren aan derden.
4. In het geval van het doorleasen van zaken is Opdrachtgever op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
5. Opdrachtgever is verplicht het Geleaste zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) het Geleaste geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan DigitalAgency, de buren en de verdere omgeving.
6. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de aanvang van de leaseperiode het Geleaste verzekerd te hebben, inhoudende dat het Geleaste ten aanzien van Opdrachtgever onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet vallen.
7. Het is aan Opdrachtgever verboden het gedaante van het Geleaste geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigitalAgency. DigitalAgencyis slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Geleaste. DigitalAgency heeft het recht om aan de
verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de leaseprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
8. Door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Geleaste en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door
DigitalAgency anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
9. Opdrachtgever is verplicht het Geleaste na afloop van de leaseperiode ter beschikking te stellen aan DigitalAgencyen af te leveren conform de Overeenkomst.
10. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van DigitalAgencyof enige derde in verband met door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Geleaste en toevoegingen aan het Geleaste die bij of na het einde van de
Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 41 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. DigitalAgency zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Geleaste ter beschikking van Opdrachtgever te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
2. DigitalAgency zal het Geleaste in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DigitalAgency het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 42 - Bruikleen
1. Indien overeengekomen kan DigitalAgency de zaken in bruikleen geven aan diens Opdrachtgever.
2. De bruikleenperiode is gelijk aan de duur van deze Overeenkomst.
3. Alle door DigitalAgency. geleverde zaken, blijven te allen tijde eigendom van DigitalAgency.
4. Opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht DigitalAgency zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7. Voor het geval dat DigitalAgency haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan
DigitalAgency of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DigitalAgency zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan DigitalAgency worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 43 - Levering
1. Opdrachtgever is verplicht het Geleaste af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door DigitalAgencyof er door andere
omstandigheden buiten de macht van DigitalAgency enige vertraging ontstaat, heeft DigitalAgencyrecht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn
nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient DigitalAgency schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DigitalAgency gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door DigitalAgency of een externe vervoerder is DigitalAgency, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5. Indien DigitalAgency gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan DigitalAgency ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien DigitalAgencyeen termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
7. DigitalAgency is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. DigitalAgency is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan DigitalAgency schriftelijk te worden gemeld op [e-mail]. Bij beschadiging van het Geleaste door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Geleaste.
9. Opdrachtgever dient de eventuele verzendkosten voor de levering te vergoeden.

Artikel 44 - Gebreken
1. DigitalAgency staat ervoor in dat het Geleaste voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
2. DigitalAgency is gehouden om op verlangen van Opdrachtgever gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van DigitalAgency zijn te vergen.
3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan DigitalAgency gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt DigitalAgency voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van DigitalAgency op te volgen.
4. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart DigitalAgency van:
a. Schade door het verlies van het Geleaste en/of de daarbij behorende documenten;
b. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;
c. Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.
5. Gebreken aan door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Geleaste en schadelijke gevolgen
voor het Geleaste, DigitalAgency of derden worden niet als gebreken van het Geleaste als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Opdrachtgever geen enkele aanspraak jegens DigitalAgency. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Geleaste en schadelijke
gevolgen voor het Geleaste, DigitalAgency of derden is Opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal DigitalAgency voor eventuele aanspraken van derden jegens DigitalAgency in verband daarmee vrijwaren.
6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van het Geleaste niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan DigitalAgencyterstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.


Artikel 45 - Prijzen
1. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Opdrachtgever dient in ieder geval 50% van de overeengekomen leasesom als voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 46 - Garantie
DigitalAgencystaat ervoor in dat het Geleaste voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 47 - Opschorting en ontbinding
1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DigitalAgency op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer DigitalAgency de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
2. Opdrachtgever mag het Geleaste niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van DigitalAgency retour zenden.
3. Bij beëindiging van de leaseperiode verliest Opdrachtgever onmiddellijk het recht tot gebruik van het Geleaste.
4. DigitalAgency is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 48 - Beperking aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van DigitalAgency, is DigitalAgency uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever DigitalAgency binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en DigitalAgency deze tekortkoming
vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat DigitalAgency in staat is om adequaat te reageren.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Geleaste, tenzij Opdrachtgever bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot DigitalAgency verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
3. DigitalAgency is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Geleaste.
4. DigitalAgency is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Opdrachtgever opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Geleaste, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Geleaste aan Opdrachtgever ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld vanDigitalAgency zelf.
5. DigitalAgencyis nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Geleaste buiten haar macht om tijdens de leaseperiode door Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te houden aan gebruik van het Geleaste volgens meegeleverde de handleiding en instructies van DigitalAgency.
6. Indien schade ontstaat tijdens de leaseperiode is Opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of DigitalAgency de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
7. Houdt Opdrachtgever na het einde van Overeenkomst het Geleaste onrechtmatig onder zich, dan kan DigitalAgency over de tijd dat hij het Geleaste mist een vergoeding gebaseerd op de leaseprijs vorderen.

Artikel 49 - Gevolgen faillissement
1. Ingeval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging van welke aard dan ook onder Opdrachtgever, inwilliging van een verzoek van Opdrachtgever aan de rechtbank tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor hem wordt benoemd, is Opdrachtgever verplicht onmiddellijk DigitalAgency schriftelijk of elektronisch te verwittigen, en tevens om de curator, beslagleggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud van DigitalAgency. Opdrachtgever dient een schriftelijke verklaring te verstrekken aan de betrokken partijen dat het gehuurde of ten bruikleen gestelde niet zijn eigendom is.
2. Alle schade ontstaan door het niet voldoen hieraan van Huurder, komt voor rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is indien een situatie zoals hierboven zich voordoet, het gehuurde zo spoedig mogelijk retourneren aan DigitalAgency.

Utrecht, 10 juni 2022.